تبلیغات
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت - آزمون المپیاد فلسفه و منطق استان خوزستان اسفند 1389 گروه الف
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


گروه الف
1- اینكه مفهوم قانون به ما می‌فهماند كه انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یك‌نواخت و مشابه عمل كند یعنی در شرایط مشابه نتایج مشابه بدست دهد، بیانگر رابطه فلسفه و ...... است و اثبات آن به عهده ........ است.
1) علوم طبیعی- علوم تجربی   2) علوم طبیعی- فلسفه
3) علوم انسانی- علوم تجربی   4) علوم انسانی- فلسفه
2- فیلوسوفوس به معنی ........ است. كلمه‌ی ....... در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شده و كلمه‌ی فلسفه نیز مرادف با ....... شد.
1) طرفدار دانش- مغالطه- دانش   2) طرفداری دانش- سفسطه- دانشمند
3) طرفدار دانش- سفسطه- دانش   4) طرفداری دانش- مغالطه- دانشمند
3- بحث در مورد اینكه آیا اصالت با «فرد» است یا «جامعه» مربوط به ....... است و از طریق ....... امكان پذیر است
1) جامعه شناسی- روش تجربی   2) فلسفه – روش تجربی
3) جامعه شناسی- تبیین عقلانی   4) فلسفه – تبیین عقلانی
4- در ارتباط فلسفه با كدام علوم انسانی پیرامون فطرت و اراده آزاد بحث می‌شود؟
1) روانشناسی و هنر     2) روانشناسی و حقوق
3) جامعه شناسی و حقوق    4) جامعه شناسی و هنر
5- كوشش فلسفه برای فهم ...... است و مهمترین مصداق فلسفه ...... است.
1) علت حقیقی رویدادها- مابعدالطبیعه
2) علت حقیقی رویدادها- وحدت و كثرت موجودات
3) مبانی فلسفی علوم طبیعی- مابعدالطبیعه
4) مبانی فلسفی علوم طبیعی- وحدت و كثرت موجودات
6- سنگ بودن و درخت بودن و انسان بودن بیانگر كدام یك از مسائل فلسفه اولی است؟
1) علت و معلول   2) وجود و ماهیت  3) وحدت و كثرت  4) ثابت و متغیر
7- تاْملات بشر پیرامون هستی و آغاز و انجام جهان در ابتدا با ...... همراه بود و به زبان ........ شده است.
1) مغالطه- رمزی     2) مغالطه- تعقل
3) باورهای دینی- تعقل    4) باورهای دینی- رمزی
8- نخستین كسی كه در مقابل تعلیم مزد می‌گرفت ..... بود و كتاب «دربارهْ خدایان» از ...... است.
1) پروتاگوراس- گرگیاس    2) پروتاگوراس- پروتاگوراس
3) گرگیاس- گرگیاس    4) گرگیاس- پروتاگوراس گروه الف
1- اینكه مفهوم قانون به ما می‌فهماند كه انتظار داریم طبیعت همواره به صورت یك‌نواخت و مشابه عمل كند یعنی در شرایط مشابه نتایج مشابه بدست دهد، بیانگر رابطه فلسفه و ...... است و اثبات آن به عهده ........ است.
1) علوم طبیعی- علوم تجربی   2) علوم طبیعی- فلسفه
3) علوم انسانی- علوم تجربی   4) علوم انسانی- فلسفه
2- فیلوسوفوس به معنی ........ است. كلمه‌ی ....... در زبان عربی از لفظ سوفیست گرفته شده و كلمه‌ی فلسفه نیز مرادف با ....... شد.
1) طرفدار دانش- مغالطه- دانش   2) طرفداری دانش- سفسطه- دانشمند
3) طرفدار دانش- سفسطه- دانش   4) طرفداری دانش- مغالطه- دانشمند
3- بحث در مورد اینكه آیا اصالت با «فرد» است یا «جامعه» مربوط به ....... است و از طریق ....... امكان پذیر است
1) جامعه شناسی- روش تجربی   2) فلسفه – روش تجربی
3) جامعه شناسی- تبیین عقلانی   4) فلسفه – تبیین عقلانی
4- در ارتباط فلسفه با كدام علوم انسانی پیرامون فطرت و اراده آزاد بحث می‌شود؟
1) روانشناسی و هنر     2) روانشناسی و حقوق
3) جامعه شناسی و حقوق    4) جامعه شناسی و هنر
5- كوشش فلسفه برای فهم ...... است و مهمترین مصداق فلسفه ...... است.
1) علت حقیقی رویدادها- مابعدالطبیعه
2) علت حقیقی رویدادها- وحدت و كثرت موجودات
3) مبانی فلسفی علوم طبیعی- مابعدالطبیعه
4) مبانی فلسفی علوم طبیعی- وحدت و كثرت موجودات
6- سنگ بودن و درخت بودن و انسان بودن بیانگر كدام یك از مسائل فلسفه اولی است؟
1) علت و معلول   2) وجود و ماهیت  3) وحدت و كثرت  4) ثابت و متغیر
7- تاْملات بشر پیرامون هستی و آغاز و انجام جهان در ابتدا با ...... همراه بود و به زبان ........ شده است.
1) مغالطه- رمزی     2) مغالطه- تعقل
3) باورهای دینی- تعقل    4) باورهای دینی- رمزی
8- نخستین كسی كه در مقابل تعلیم مزد می‌گرفت ..... بود و كتاب «دربارهْ خدایان» از ...... است.
1) پروتاگوراس- گرگیاس    2) پروتاگوراس- پروتاگوراس
3) گرگیاس- گرگیاس    4) گرگیاس- پروتاگوراس
9- سوفسطائیان این شبهه را از اذهان تقویت كردند كه چون ...... پس .........
1) همه چیز نسبی و موقتی است - حقیقت به معنای دانش پایدار و ثابت هرگز بدست نمی‌آید
2) همه چیز نسبی و موقتی است – اصولاً هیچ حقیقتی در جهان وجود ندارد
3) با بسط مقال می‌توان هر ادعایی را ثابت كرد- حقیقت به معنای دانش پایدار و ثابت هرگز بدست نمی‌آید
4) با بسط مقال می‌توان هر ادعایی را ثابت كرد- اصولاً هیچ حقیقتی در جهان وجود ندارد
10- سقراط چه چیزی را به گفته‌ی خدای معبد دلفی استناد می‌كرد؟
1) خودآگاهی خود   2) دوستی خود و كرفون 
3) تعریف درست و مطمئن   4) تفكر عقلانی
11- بحث سقراط با ملتوس در مورد تربیت اسب در مورد دفاع از اتهام ...... بود و سقراط گریز از ...... را دشوار می‌دانست.
1) گمراه ساختن جوانان- بدی  2) گمراه ساختن جوانان- مرگ
3) قبول نداشتن خدایان- بدی  4) قبول نداشتن خدایان- مرگ
12- مهمترین رساله‌ی افلاطون ....... است كه در آن به ......... می‌پردازد.
1) تئتتوس- تفصیل آراء نادرست درباره شناخت
2) جمهوری- تفصیل آراء نادرست درباره شناخت
3) تئتتوس- آراء خود در مورد شناسایی حقیقی
4) جمهوری- آراء خود در مورد شناسایی حقیقی
13- منظور افلاطون از این سخن هراكلیتوس كه «شما نمی‌توانید دو بار در یك رودخانه گام نهید زیرا.....» بیان این نكته است كه:
1) حواس ما پیوسته در معرض خطا است
2) جهان طبیعت پیوسته در تغییر است
3) موجودات این جهان همگی بَدَلِ موجودات عالم مُثُل است
4) ادراك انسان شایسته‌ی اعتنا نیست
14- كدام گزینه در مورد ارسطو نادرست است؟
1) طراح كننده‌ی علم منطق است   2) مدوّن علم منطق است
3) كاشف قواعد منطق است   4) ابداع كننده‌ی علم منطق نیست
15- كاری كه ذهن ما برای رسیدن به چیستی یك مفهوم می‌كند ...... نامیده می‌شود.
1)تصور     2) قضیه 
3) تعریف   4) استدلال
16- وقتی می‌گوییم تعریف باید به گونه‌ای باشد كه افراد و مصادیق بی ارتباط را در بر نگیرد بدین معنی است كه تعریف باید ...... باشد.
1) جامع    2) مانع
3) جامع و مانع   4) نه جامع و نه مانع
17- اگر در تعریف مفهوم جزئی بگوییم:« مفهومی است كه فقط بر یك مصداق و یك فرد منطبق می‌شود» این تعریف ...... است.
1) فقط جامع   2) فقط مانع
3) جامع و مانع   4) نه جامع و نه مانع

18- كدام گزینه نادرست است؟
1) در منطق مفهوم كلی اهمیت دارد
2) در منطق مفاهیم كلی و جزئی هر دو اهمیت دارد
3) مفهوم ذاتی از خود ذات و ماهیت قابل جدایی نیست
4) تعریف كردن و استدلال كردن یك پدیده دستوری نیست
19- كدام گزینه در خارج از ذهن وجود ندارد؟
1) شكل    2) اسب 
3) سه ضلعی   4) حیوان متفكر
20- كدام مفهوم قابل تعریف است؟
1) جوهر    2) مقدار
3) كیف چشیدنی   4) چیز
21- شرایط تعریف در كدام دسته از اقسام تعریف باید باشد؟
1) حد تام و حد ناقص  2) حد تام و رسم تام
3) فقط در حد تام   4) در هر چهار قسم تعریف
22- تعریف ارسطوئیان از انسان به صورت ....... است.
1) حد تام   2) حد ناقص
3) رسم تام   4) شرح اسم
23- از كدام گزینه به عنوان دو نعمت الهی یاد می‌شود كه خداوند انسان را قادر به ساختن آن كرده است؟
1) تصور و تصدیق   2) استدلال و قضیه
3) تعریف و استدلال  4) ذاتی و عرضی
24- كدام قضیه خبری از عالم خارج نمی‌دهد بلكه تمایلات و خواسته‌های ما را مطرح می‌كنند:
1) اگر دست به دست هم دهیم، كشور ما به سرعت قله‌های پیشرفت را خواهد پیمود
2) هر قضیه‌ای یا حملی است یا شرطی
3) مجموع زوایای یك مثلث 180 درجه است
4) چه نوع قضیه ای در استدلال بكار می‌رود؟
25- قضیه در تقسیم اول به دو قسم ..... تقسیم می‌شود.
1) كلی و جزئی      2) شخصیه و محصوره
3) موجبه و سالبه     4) حملی و شرطی
26- در كدام قضیه غلط بودن دو طرف محال است اما درست بودن هر دو طرف محال نیست؟
1) عدد یا زوج است یا فرد    2) امروز یا دوشنبه است یا سه شنبه
3) لامپ یا روشن است یا خاموش   4) در این تصادف یا پراید مقصر است یا پیكان
27- اساساً ماهیت قضیه‌ی شرطی متصل این است كه:
1) جمله با معنای اگر شروع شود   2) مقدم در ابتدای جمله قرار گیرد
3) دارای مقدم و تالی باشد    4) نوعی رابطه میان مقدم و تالی برقرار باشد
28- قضیه‌ای كه در سور متفاوت و در نسبت یكسان باشد و قضیه‌ای كه در سور و نسبت متفاوت باشد به ترتیب .... نامیده می‌شود
1) تداخل- تضاد     2) تداخل- تناقض
3) تداخل تحت تضاد- تضاد   4) تداخل تحت تضاد-تناقض
29- جدول تناقض و جدول تداخل تحت تضاد به ترتیب شبیه به جدول ...... هستند
1) حقیقی – مانعة الجمع    2) مانعة الجمع- مانعة الرفع
3) حقیقی- مانعة الرفع    4) مانعة الرفع- مانعة الجمع
30- عكس نقیضِ «هیچ الف ب نیست» و«بعضی الف ب نیست» به ترتیب:
1) هر غیر ب الف است- بعضی غیر ب الف است  2) هر غیر ب الف است- هر غیر ب الف است
3) بعضی غیر ب الف است- بعضی غیر ب الف است  4) بعضی غیر ب الف است- هر غیر ب الف استبهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.comپاسخنامه: 

 

1

2

3

4

 

 

1

2

3

4

1

 

r

 

 

 

16

 

r

 

 

2

 

 

r

 

 

17

r

 

 

 

3

 

 

 

r

 

18

 

r

 

 

4

 

 

r

 

 

19

r

 

 

 

5

r

 

 

 

 

20

 

 

r

 

6

 

r

 

 

 

21

 

 

 

r

7

 

 

 

r

 

22

r

 

 

 

8

 

r

 

 

 

23

 

 

r

 

9

 

 

 

r

 

24

 

 

 

r

10

r

 

 

 

 

25

 

 

 

r

11

r

 

 

 

 

26

 

 

 

r

12

 

 

 

r

 

27

 

 

 

r

13

 

r

 

 

 

28

 

r

 

 

14

r

 

 

 

 

29

 

 

r

 

15

 

 

r

 

 

30

 

 

r

 


 

 

r

 

نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر