تبلیغات
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت - آزمون المپیاد فلسفه و منطق استان خوزستان اسفند 1389 گروه ب
مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه(س) منطقه ماهیدشت
بهره گیری از نظرات و تجارب عزیزان عرصه ی تعلیم و تربیت جهت ارتقای همه جانبه ی دانش آموزان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


با توجه به دنیای امروزی که فناوری اطلاعات و تبادل اطلات بسیار مهمتر از پیش شده لذا به روز بودن و استفاده از نظرات دیگران و استفاده از تجارب آنهادر روند پیشرفت همه جانبه ی دانش آموزان و سهیل شدن امر تدریس کمک شایانی خواهد کرد.از آنجا که مدارس ابتدایی اغلب روستاها بصورت چند پایه هستند لذا مدیریت زمان از گزینه های غیر قابل انکار جهت بهبود وضعیت تدریس دانش آموزان روستایی است تا با حداقل امکانات بتوان به نتایج ارزنده ای دست یافت.این وبلاگ نیز در همین راستا از تمامی عزیزان عرصه ی آموزش دعوت به همکاری می نماید

مدیر وبلاگ :سامان محمدی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد وبلاگ و مطالبش چیه؟


 1- كاربرد مفاهیمی مانند: فلز و رادیوم و ...... بیانگر كدام اصول است؟

1) واقعیت داشتن جهان- درستی روش تجربه و آزمایش

2) یكسان عمل كردن طبیعت- قابل شناخت بودن طبیعت

3) واقعیت داشتن جهان- قابل شناخت بودن طبیعت

4) یكسان عمل كردن طبیعت- درستی روش تجربه و آزمایش

2- كدام گزینه در مورد مبانی علوم طبیعی نادرست است؟

1) این اصول مانند خیمه‌هایی هستند كه ستون‌های تناور علوم طبیعی آنها را از فرو ریختن باز می‌دارند

2) این اصول مانند لنگرهای نیرومندی هستند كه كشتی علوم تجربی را  از طلاطم و غرق شدن حفظ كرده است

3) این اصول در هیچ‌یك از علوم تجربی قابل تحقیق نیست

4) این اصول نزد همه دانشمندان علوم تجربی پذیرفته شده است

3- در مكتب ماركسیسم انسان مانند یك موم فرض شده كه خودش نمی‌تواند به خودش شكل دهد این مطلب بیانگر رابطه فلسفه و ...... است كه انسان را ....... می داند

1) جامعه شناسی- آزاد                                2) سیاست- مجبور

3) جامعه شناسی- مجبور                             4) سیاست- آزاد

4- كدام پرسش فلسفی نیست؟

1) حكومت بر مردم حق چه كسی یا كسانی است؟

2) آیا آدمی همیشه و در همه جا باید راست بگوید یا اینكه این ارزش‌های اخلاقی نسبی است؟

3) چه كسی باید برای مجرم قانون وضع كند؟   

4) شاخه‌های مختلف علوم انسانی كدامند؟

5- كدام گزینه در مورد مابعدالطبیعه نادرست است؟

1) علم به شناخت احوال موجود مقید است                    2) علم به شناخت احكام و قواعد وجود است

3) علم به شناخت عمق و باطن اشیاء است                    4) علم به شناخت احوال موجودات است

6- تشابه و تفاوت موجودات مربوط به بحث ........ است و ...... حقیقی‌ترین و اصلی‌ترین مبنایی است كه همه خصوصیات اشیاء و پدیده‌ها به آن باز می‌گردد.

1) وجود و ماهیت- تبیین عقلانی                                2) وجود و ماهیت- وجود و هستی

3) وحدت و كثرت- تبیین عقلانی                               4) وحدت و كثرت- وجود و هستی

7- برتراند راسل در كتاب تاریخ فلسفه غرب معتقد به ....... و آن را شگفت انگیزتر از ........ می‌داند

1) ظهور ناگهانی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

2) ظهور تدریجی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

3) ظهور ناگهانی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونان

4) ظهور تدریجی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونان

 1- كاربرد مفاهیمی مانند: فلز و رادیوم و ...... بیانگر كدام اصول است؟

1) واقعیت داشتن جهان- درستی روش تجربه و آزمایش

2) یكسان عمل كردن طبیعت- قابل شناخت بودن طبیعت

3) واقعیت داشتن جهان- قابل شناخت بودن طبیعت

4) یكسان عمل كردن طبیعت- درستی روش تجربه و آزمایش

2- كدام گزینه در مورد مبانی علوم طبیعی نادرست است؟

1) این اصول مانند خیمه‌هایی هستند كه ستون‌های تناور علوم طبیعی آنها را از فرو ریختن باز می‌دارند

2) این اصول مانند لنگرهای نیرومندی هستند كه كشتی علوم تجربی را  از طلاطم و غرق شدن حفظ كرده است

3) این اصول در هیچ‌یك از علوم تجربی قابل تحقیق نیست

4) این اصول نزد همه دانشمندان علوم تجربی پذیرفته شده است

3- در مكتب ماركسیسم انسان مانند یك موم فرض شده كه خودش نمی‌تواند به خودش شكل دهد این مطلب بیانگر رابطه فلسفه و ...... است كه انسان را ....... می داند

1) جامعه شناسی- آزاد                                2) سیاست- مجبور

3) جامعه شناسی- مجبور                             4) سیاست- آزاد

4- كدام پرسش فلسفی نیست؟

1) حكومت بر مردم حق چه كسی یا كسانی است؟

2) آیا آدمی همیشه و در همه جا باید راست بگوید یا اینكه این ارزش‌های اخلاقی نسبی است؟

3) چه كسی باید برای مجرم قانون وضع كند؟   

4) شاخه‌های مختلف علوم انسانی كدامند؟

5- كدام گزینه در مورد مابعدالطبیعه نادرست است؟

1) علم به شناخت احوال موجود مقید است                    2) علم به شناخت احكام و قواعد وجود است

3) علم به شناخت عمق و باطن اشیاء است                    4) علم به شناخت احوال موجودات است

6- تشابه و تفاوت موجودات مربوط به بحث ........ است و ...... حقیقی‌ترین و اصلی‌ترین مبنایی است كه همه خصوصیات اشیاء و پدیده‌ها به آن باز می‌گردد.

1) وجود و ماهیت- تبیین عقلانی                                2) وجود و ماهیت- وجود و هستی

3) وحدت و كثرت- تبیین عقلانی                               4) وحدت و كثرت- وجود و هستی

7- برتراند راسل در كتاب تاریخ فلسفه غرب معتقد به ....... و آن را شگفت انگیزتر از ........ می‌داند

1) ظهور ناگهانی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

2) ظهور تدریجی تمدن یونان- تمدن مصر و بین النهرین

3) ظهور ناگهانی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونان

4) ظهور تدریجی تمدن مصر و بین النهرین- تمدن یونان

 8- ...... معتقد بود كه چون همگان نمی‌توانند در هیچ اصل مشتركی به نام «حقیقت» به وحدت نظر برسند پس .......

1) پروتاگوراس- انسان معیار همه چیز است                   2) گرگیاس- هیچ چیز را نمی‌توان شناخت

3) پروتاگوراس- هیچ چیز را نمی‌توان شناخت                 4) گرگیاس- انسان معیار همه چیز است

9- علاقه جوانان به راه و روش و افكار سقراط سبب ...... می‌شد و سقراط همیشه خواب راحت را از ...... می‌رباید.

1) حسادت مدعیان تعلیم و تربیت- متنفذان شهر آتن

2) رسوایی و كسادی بازار سوفیست ها- متنفذان شهر آتن

3) حسادت مدعیان تعلیم و تربیت- فضل فروشان و جاه طلبان

4) رسوایی و كسادی بازار سوفیست ها- فضل فروشان و جاه طلبان

10- از نظر سقراط دانای حقیقی ........ و وظیفه‌ی قاضی ....... است.

1) كسی است كه بداند كه نادان است- راستگویی

2) كسی است كه بداند كه نادان است- تشخیص حق از باطل

3) كسی جز خدا نیست- راستگویی

4) كسی جز خدا نیست- تشخیص حق از باطل

11- ...... آغاز راه حكمت و معرفت و همراه همیشگی جوینده‌ی حقیقت است و با تكیه بر ....... می‌توان از وسوسه شك و گمان خلاصی یافت.

1) «نمی‌دانم» سقراط- عقل خدادادی                           2) « نمی‌دانم» سقراط- تعریف درست و مطمئن

3) بحث معرِّف سقراط- عقل خدادادی                          4) بحث معرِّف سقراط- تعریف درست و مطمئن

12- از نظر افلاطون «به امور پایدار تعلق داشتن» ضامن ...... است و ارتباط ما با جهان طبیعت از طریق ...... است

1) ثبات و پایداری- حس و عقل                                 2) صحت و درستی- حس و عقل

3) ثبات و پایداری- حس                                         4) صحت و درستی- حس

13- از نظر افلاطون ویژگی دوم در معرفت حقیقی ....... است و در تمثیل غار انسان در مرحله ..... خواهد توانست خورشید را مشاهده كند.

1) تعلق داشتن به امور پایدار- دوم                              2) تعلق داشتن به امور پایدار- چهارم

3) خطا ناپذیری- دوم                                             4) خطا ناپذیری- چهارم

14- مقصود از نُطق .....

1) سخن گفتن است كه در اندیشه تجلی می‌كند

2) سخن گفتن نیست و در سخن گفتن تجلی می‌كند

3) تفكر و اندیشه است و در اندیشه تجلی می‌كند

4) تفكر و اندیشه نیست و در سخن گفتن تجلی می‌كند

15- وقتی ذهن بشر تصورات مجهول را با اندوخته‌های تصوری‌اش روشن كند ..... صورت گرفته است.

1) مفهوم             2) قضیه             3) تعریف                        4) استدلال

16- وقتی در تعریف «مستطیل» از مفاهیمی مانند: «انحنا»، «رنگ»، «اندازه»، استفاده نمی كنیم كدام یك از شرایط تعریف را رعایت كرده‌ایم؟

1) روشن تر بودن معرِّف از معرَّف                                            2) مساوی بودن معرِّف با معرَّف

3) مرتبط بودن مفاهیم بكار رفته در تعریف با معرَّف                     4) استفاده از مفاهیم عام به خاص

17- در كدام گزینه، همه افراد مفهوم دوم مصداق مفهوم اول هستند اما فقط بعضی از مصداق‌های مفهوم اول، مصداق مفهوم دوم می‌باشند؟

1) مثلث و سه ضلعی                      2) انسان و حیوان              3) لباس و سفید                4) كتاب و كتابخانه

18- با توجه به مهمترین وصف ذاتی، كدام گزینه درست است؟

1) درك و تصور انسان و متفكر مقدم بر درك و تصور حیوان است

2) درك و تصور كاتب و متفكر مقدم بر درك و تصور انسان است

3) درك و تصور انسان مقدم بر درك و تصور كاتب و متفكر است

4) درك و تصور حیوان و متفكر مقدم بر درك و تصور انسان است

19- مفهوم درونی كه به یك ذات اختصاص دارد و مفهوم بیرونی كه به یك ذات اختصاص دارد به ترتیب ..... و ..... نامیده  می‌شود.

1) فصل- جنس                                        2) فصل- عرض خاص

3) عرض خاص- عرض عام                           4) جنس- فصل

20- مفاهیم كلی به دو دسته‌ی ...... تقسیم می‌شوند:

1) جنس و فصل                2) قریب و بعید     3) خاص و عام      4) درونی و بیرونی            

21- كدام تعریف دقیق‌تر و قوی‌تر است؟

1) مثلث: شكل سه زاویه‌ای                           2) حیوان: جسم نامی حساس

3) انسان: جسم نامی متفكر                           4) جسم نامی: جوهر نامی

22- وجه اشتراك دو حد و وجه اشتراك دو ناقص به ترتیب در ..... و ...... است.

1)جنس قریب- فصل          2) فصل – جنس قریب       3) جنس بعید- فصل               4) فصل- جنس بعید

23- استدلال فعالیت ..... ذهن است و با شناخت دقیق ماهیت و ..... می توان از اشتباهات كاست.

1) طبیعی- اجزای استدلال               2) عقلی- اجزای استدلال

3) طبیعی- اقسام استدلال                4) عقلی- اقسام استدلال

24- اجزای دو قضیه‌ی «توانا بود هر كه دانا بود» و «پایتخت ایران تهران است» به ترتیب .....

1) محمول و موضوع- مقدم و تالی                   2) موضوع و محمول- تالی و مقدم

3) مقدم و تالی- موضوع و محمول                   4) تالی و مقدم- محمول و موضوع

25- در كدام قضیه به پیوستگی دو نسبت حكم شده است؟

1) توانا بود هر كه دانا بود                                         2) الف ب یا ج است

3) نتیجه‌ی اعمال یا در دنیاست یا در آخرت                  4) عدد یا زوج است یا فرد

26- جدول زیر بیانگر كدام قضیه است:

+

ـ

ـ

؟

ـ

+

؟

ـ

1) انسان یا زنده است یا مرده                                2) انسان یا خوابیده است یا بیدار

3) نتیجه اعمال یا در دنیاست یا در آخرت                    4) عدد یا زوج است یا فرد

27- در كدام نوع قضیه منفصل دو حالت داشتن (ممكن است درست باشد یا غلط) وجود ندارد؟

1) حقیقی                        2) مانعة الجمع                 3) مانعة الخلو                   4) مانعة الرفع

28- در كدام قضیه اگر قضیه‌ی كلی درست باشد، جزئی آن هم حتماً درست است و اگر قضیه‌ی جزئی غلط باشد قضیه‌ی كلی آن هم حتماً غلط است؟

1) هر الف ب است- بعضی الف ب نیست                      2) هیچ الف ب نیست- بعضی الف ب است

3) هر الف ب است- بعضی الف ب است                         4) هر الف ب است- بعضی ب الف است

29- كدام گزینه نادرست است؟

1) اجتماع ضدین محال است                                     2) ارتفاع ضدین محال است

3) اجتماع نقیضین محال است                                   4) ارتفاع نقیضین محال است

30- كدام گزینه نادرست است؟

1) بعضی الف ب است ، تضاد ندارد                              2) بعضی الف ب است، عكس نقیض ندارد

3) هر الف ب است، تداخل ندارد                                 4) بعضی الف ب نیست، عكس مستوی ندارد

 

 

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.comپاسخنامه  r

 

1

2

3

4

 

 

1

2

3

4

1

 

 

r

 

 

16

 

 

r

 

2

r

 

 

 

 

17

 

r

 

 

3

 

 

r

 

 

18

 

 

 

r

4

 

 

 

r

 

19

 

r

 

 

5

r

 

 

 

 

20

 

 

 

r

6

 

 

 

r

 

21

 

r

 

 

7

r

 

 

 

 

22

 

 

 

r

8

r

 

 

 

 

23

r

 

 

 

9

 

 

r

 

 

24

 

 

 

r

10

 

 

 

r

 

25

r

 

 

 

11

r

 

 

 

 

26

 

r

 

 

12

 

 

r

 

 

27

r

 

 

 

13

 

r

 

 

 

28

 

 

r

 

14

 

r

 

 

 

29

 

r

 

 

15

 

 

r

 

 

30

 

 

r

 

نوع مطلب : فلسفه و منطق متوسطه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 دی 1390
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
خدمات وبلاگ نویسان جوانBlogCodeکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفیکد حدیث تصادفی

دیکشنری آنلاین

دیکشنری آنلاین

نایت اسکین-ابزار گوکل پلاس

ابزار مذهبی وبلاگ
وبلاگ
وبلاگ-كد تاریخ هجری
وبلاگکد ماوس
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگ-کد جستجوی گوگل
وبلاگ
وبلاگ

چت روم

چت روم

مترجم سایت

مترجم سایت

logPichak go Up

آپلود عكس

آپلود عكس

.

کد جمله های دکتر شریعتی

کد جمله های دکتر شریعتی

کد نمایش آب و هوا کد نمایش آب و هوا

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

خدمات وبلاگ نویسان جوان

کد نمایش آی پی

کد نمایش آی پی

تماس با ما
کد تماس با ما

كدهای جاوا وبلاگ
كد عكس تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد لوگوهای سه گوشه
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد صلوات شمار برای وبلاگ


ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

ابزار نمایش شعر تصادفی از شاعران برای وبلاگ و سایت

شعر تصادفی

ابزار و قالب وبلاگبیست تولزکد تلوزیون انلاین

 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگ مجتمع آموزشی پرورشی حضرت معصومه
استخاره آنلاین با قرآن کریم


تعبیر خواب آنلاین

تعبیر خواب


بازی آنلاین


http://www.leader.ir
مشاهده و دریافت کد
ابزار و قالب وبلاگبیست تولزابزار سخن بزرگان برای وبلاگ ها و سایت ها
 ابزارهای زیبا سازی برای سایت و وبلاگhttp://fish.medu.ir/3538/3538Docs/news/20110803120.jpg
وبلاگ
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

پیج رنک گوگل

پیج رنک

تصاویر زیباسازی نایت اسکین
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
Check Pagerank of Website Easily

اسلایدر